Game & Hunting Club Scandinavia +46 707 53 27 44

Vi förvaltar och utvecklar jaktmarker

Vår strävan är att förvalta marker som erbjuder omväxlande och exklusiv jakt med god vilttillgång.

Våra jaktmarker

Hållbar utveckling

Vi värnar om att viltstammarnas sammansättning och geografiska spridning grundas på faktiska förhållanden. Vi bidrar genom ett väl fungerande viltrapporteringssystem och genom återkommande inventeringar av viltstammarna på de områden som vi förvaltar. Viltförvaltning sker på ett för viltet och samhället accepterat sätt. Därför måste höga krav ställas på att jakt sker på ett etiskt sätt. Vi arbetar för att i ökad utsträckning intressera unga människor, både män och kvinnor, för jakt och viltvård genom att bl.a. öka tillgången till jaktmarker för marklösa jägare på rimliga ekonomiska villkor.

Vår målsättning är att skapa en långsiktigt hållbar ekologisk utveckling och biologisk mångfald - för såväl det jaktbara viltet som för övrig flora och fauna. Jakten är en del av den praktiska viltvården och ska bedrivas i enighet med vår långsiktiga målsättning. Målet är att skapa så bra viltanpassade områden som möjligt. Område som kan bära stora viltstammar utan skador på skog och åker. 

Exempel på åtgärder:

  • Återskapande av våtmarker 

  • Anläggning av viltåkrar 

  • Uppodling av små åkertegar i skogslandskapet 

  • Plantering av häckar / remmisser i odlingslandskapet 

  • Skapande av kantsonder mellan åker och skog 

  • Stödutfodring 

All utsättning ska ske med arter som redan finns i naturliga bestånd i området och anpassa efter områdets naturliga förutsättningar.